Δ3.3.1

Έκθεση για τις πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Το Παραδοτέο 3.3.1 έχει τίτλο «Έκθεση σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα» και αναπτύχθηκε από τη Γνώση Αναπτυξιακή ΜΚΟ (ΠΒ3) στο πλαίσιο του Πακέτο Εργασίας 3 «Τεκμηρίωση» στο πλαίσιο του το έργο: Ανάπτυξη ενός Creative Hub για την παροχή υποστήριξης σε πτυχιούχους μόδας, νεοφυείς επιχειρήσεις νέων καλλιτεχνών και μηχανισμούς ανάπτυξης στον τομέα της μόδας της διασυνοριακής περιοχής (CREATIVE HUB).

Αφορά τον προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές. Αυτές μπορούν γενικά να ομαδοποιηθούν σε Εσωτερικές και Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση από εσωτερικές πηγές συνήθως αφορά μόνο το αρχικό στάδιο της σύστασης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης, δηλαδή περιορίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων, και στη συνέχεια της δημιουργίας ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, έχει προκύψει η ανάγκη βελτίωσης του προσφερόμενου προϊόντος, βελτίωσης της ταχύτητας παραγωγής και επέκτασης της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν νέες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Αυτό οδήγησε τα τραπεζικά ιδρύματα να βελτιώνουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

Ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στήριξη, ανάπτυξη και χρηματοδότηση (επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) των επιχειρήσεων. Η ΕΕ με στοχευμένες δράσεις, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και προγράμματα άμεσες, μέσω επιχορηγήσεων και έμμεση χρηματοδότηση μέσω εθνικών και τοπικών ενδιάμεσων φορέων συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις). Η σημασία της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων πηγάζει από το γεγονός ότι η υποστήριξη των επιχειρήσεων, είτε με τη μορφή χρηματοδότησης είτε με επιβράβευση καινοτόμων ιδεών ή στόχων, είτε διευκολύνοντας τη λειτουργία τους μέσω της κατάργησης περιοριστικών μέτρων και νόμων, αποτελούν στόχους της Ευρώπης για την ολοκληρωμένη αγορά. Μέσω ευκαιριών και κινήτρων για τις επιχειρήσεις επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά η δημιουργία θέσεων εργασίας και η δημιουργία πλούτου.

Η Ελλάδα, με τη σειρά της, έχει δρομολογήσει την εφαρμογή μιας σειράς χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων με άλλες διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές. Σήμερα, ωστόσο, το πρόβλημα της χρηματοδότησης παραμένει για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το κόστος δανεισμού εξακολουθεί να είναι ακριβότερο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως λόγω του αυξημένου κινδύνου, της έλλειψης εξασφαλίσεων και της περιορισμένης κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών.

Σε αυτήν την άποψη, αυτή η έκθεση αναλύει αυτές τις οικονομικές πληροφορίες, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των καλύτερων από τις διάφορες εναλλακτικές οικονομικές λύσεις για τη μελλοντική δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Το κύριο περιεχόμενό του περιλαμβάνει μια περιγραφή των κύριων μορφών χρηματοδότησης, όπως προσωπικά κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια, franchising και crowdfunding.

Περιμένετε όσο φορτώνεται το flipbook. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και ζητήματα, ανατρέξτε στο Βοήθεια για το DearFlip WordPress Flipbook Plugin τεκμηρίωση.

D3.5.1

Έκθεση σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία

Το Παραδοτέο 3.5.1 έχει τίτλο «Έκθεση σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία» και αναπτύχθηκε από την Ένωση SAVREMIE (PB5) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3 «Τεκμηρίωση» στο πλαίσιο της έργο: Ανάπτυξη ενός Creative Hub για την παροχή υποστήριξης σε πτυχιούχους μόδας, νεοφυείς επιχειρήσεις νέων καλλιτεχνών και μηχανισμούς ανάπτυξης στον τομέα της μόδας της διασυνοριακής περιοχής (CREATIVE HUB).

Αφορά τον προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία.

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, μπορεί να προέλθει από διάφορες πηγές. Αυτές μπορούν γενικά να ομαδοποιηθούν σε Εσωτερικές και Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

Το πρώτο μέρος της έκθεσης αποτελείται από μια ανάλυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να επιλέξουν την καλύτερη από τις διάφορες εναλλακτικές οικονομικές λύσεις για τη μελλοντική δραστηριότητα μιας επιχείρησης στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής της. Το κύριο περιεχόμενό του περιλαμβάνει μια περιγραφή των κύριων μορφών χρηματοδότησης, όπως προσωπικά κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια, franchising και crowdfunding.

Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή των κύριων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σχετικά με τις ΜΜΕ για τη νέα προγραμματική περίοδο της ΕΕ 2021-2027.

Τα Προγράμματα επιλέγονται σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Προγράμματα που χρηματοδοτούν βουλγαρικές ΜΜΕ και προγράμματα της ΕΕ που χρηματοδοτούνται μέσω χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και κονδυλίων που προορίζονται για όλες τις ΜΜΕ της ΕΕ.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης τις βουλγαρικές και διεθνείς τράπεζες και ταμεία που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία που προσφέρουν στους επιχειρηματίες ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους και συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών που δεν καλύπτονται από άλλες πηγές ή από ίδια κεφάλαια.

Τέλος, στην έκθεση περιλαμβάνεται εκτενής ανασκόπηση σχετικών βιβλιογραφικών πηγών και χρήσιμων ιστοσελίδων με στόχο την παροχή πρόσθετου ενημερωτικού υλικού για σχετικά θέματα.

 

Περιμένετε όσο φορτώνεται το flipbook. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και ζητήματα, ανατρέξτε στο Βοήθεια για το DearFlip WordPress Flipbook Plugin τεκμηρίωση.

D3.2

Έκθεση για την εφαρμογή τεχνικών οδηγιών και διεθνών προτύπων και τη χρήση βιώσιμων υλικών π.χ. OEKO-TEX, ECO-LABEL κ.λπ.

Το Παραδοτέο 3.2 έχει τίτλο «Έκθεση για την εφαρμογή τεχνικών οδηγιών και διεθνών προτύπων και τη χρήση βιώσιμων υλικών, π.χ. OEKO-TEX, ECO-LABEL, κ.λπ.». και αναπτύχθηκε από τη Γνώση Αναπτυξιακή ΜΚΟ (ΠΒ3) με τη συμβολή του Κλάδου Οργάνωσης Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης (ΠΒ4) στο πλαίσιο του Πακέτο Εργασίας 3 «Τεκμηρίωση» στο πλαίσιο του έργου: Ανάπτυξη Δημιουργικού Κέντρου για την παροχή υποστήριξης σε πτυχιούχους μόδας, νεοσύστατες επιχειρήσεις νέων καλλιτεχνών και μηχανισμοί ανάπτυξης στον τομέα της μόδας της διασυνοριακής περιοχής (CREATIVE HUB).

Οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, προσφέροντας απασχόληση σε εκατομμύρια. Η κλωστοϋφαντουργία ασχολείται πρωτίστως με το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων. Οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης συμβάλλουν σημαντικά στην εθνική οικονομία πολλών χωρών.

Επιπλέον, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη βιομηχανία ένδυσης συμβάλλει σε αυξημένη ποσότητα απορριμμάτων με αποτέλεσμα περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν λόγω της ποικιλομορφίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Επιπλέον, η παραγωγή πρώτων υλών είναι υπεύθυνη για μεγάλο μερίδιο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, ιδίως από την καλλιέργεια φυσικών ινών. Σύμφωνα με την έκθεση Pulse of the Fashion Industry του 2017, οι φυσικές ίνες έχουν τον υψηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με το μετάξι να έχει ιδιαίτερα επιζήμια επίδραση όσον αφορά την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υπερθέρμανση του πλανήτη, το βαμβάκι να συμβάλλει υπερβολικά στην λειψυδρία και το μαλλί στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG). .

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μόδας μπορεί να καταπολεμήσει την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση των υδάτων και τη συνολική κλιματική αλλαγή. Έτσι, για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, προτείνεται μια στροφή προς τη βιώσιμη μόδα.

Αυτή η έκθεση αφορά μια εις βάθος ανάλυση όρων όπως «αειφορία», «οικολογικός σχεδιασμός» και «κυκλικότητα» που μπορούν να εφαρμοστούν στη μόδα και να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να εξετάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ρούχων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των συστημάτων και των εργαλείων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καθώς και μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν διάσημοι σχεδιαστές μόδας και αντίστοιχες εταιρείες.

Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει μια περιγραφή των πιο σημαντικών ευρωπαϊκών οικολογικών προτύπων στη βιομηχανία της μόδας, όπως το Παγκόσμιο Πρότυπο Βιολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων (GOTS) και το Πρότυπο Oeko‐Tex 100, ενώ κάνει επίσης μια ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οικολογικής Σήμανσης και των στρατηγικών που αναπτύχθηκαν με σκοπό την επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών όπως η στρατηγική EUROTEX.

Τέλος, στην έκθεση περιλαμβάνεται εκτενής ανασκόπηση σχετικών βιβλιογραφικών πηγών με στόχο την παροχή πρόσθετου ενημερωτικού υλικού για σχετικά θέματα.

Περιμένετε όσο φορτώνεται το flipbook. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και ζητήματα, ανατρέξτε στο Βοήθεια για το DearFlip WordPress Flipbook Plugin τεκμηρίωση.

D3.3

Έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς μοντέλων δικτύωσης από άλλους δημιουργικούς κόμβους και τη συνεργασία τους με περιφερειακές – δημόσιες αρχές, επιχειρηματικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις κ.λπ.

Το Deliverable 3.3 έχει τίτλο «Έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς μοντέλων δικτύωσης από άλλους δημιουργικούς κόμβους και τη συνεργασία τους με περιφερειακές – δημόσιες αρχές, επιχειρηματικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις κ.λπ.». και αναπτύχθηκε από τη Γνώση Αναπτυξιακή ΜΚΟ (PB3) στο πλαίσιο του Πακέτο Εργασίας 3 «Τεκμηρίωση» στο πλαίσιο του έργου: Ανάπτυξη ενός Creative Hub για την παροχή υποστήριξης σε πτυχιούχους μόδας, νεοφυείς επιχειρήσεις νέων καλλιτεχνών και μηχανισμούς ανάπτυξης στον τομέα της μόδας της διασυνοριακής περιοχής (CREATIVE HUB).

Ως δημιουργικός κόμβος μπορεί να οριστεί ένα μέρος που έχει το ρόλο να έρχεται σε επαφή δημιουργικούς ανθρώπους και βιομηχανίες, προκειμένου να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Την τελευταία δεκαετία, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των δημιουργικών κόμβων σε όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς είχαν ως αποτέλεσμα χώρους συνεργασίας, στούντιο, οργανώσεις συμπλεγμάτων και διαδικτυακά δίκτυα που αναπτύσσονται σε πολλές πόλεις και αναλαμβάνουν ρόλους ως δημιουργικοί κόμβοι για να αποφέρουν οφέλη στους τόπους όπου βρίσκονται.

Αυτή η αναφορά αφορά μια περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών ενός Creative Hub, τους σκοπούς του, καθώς και μια σειρά παραδειγμάτων Creative Hub όπως το Innovation Hub στο Bidart, το Skills Hub στη Θεσσαλονίκη, το Fashion and Design Hub στην Igualada κ.λπ. .

Επιπλέον, η έκθεση συνεπάγεται μια εις βάθος ανάλυση των μοντέλων δικτύωσης των κόμβων, ενώ η δικτύωση αναλύεται κυρίως ως η βασική παράμετρος ανάπτυξης των κόμβων. Αναλύεται επίσης η δικτύωση των κόμβων στη βάση της τετραπλής έλικας.

Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές που αφορούν δίκτυα μεταξύ Creative Hubs, όπως το European Creative Hubs Network (ECHN), Creative Hubs and Network Mapping Initiative και το CreativeWear Network, ενώ συνεπάγεται και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ κόμβους και επιχειρήσεις, επιμελητήρια και άλλους οργανισμούς (GiSeMi Hub, Start – up business Incubator Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κ.λπ.).

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ορισμένες προτάσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύωσης και συγκεκριμένα πληροφορίες για το κύριο εύρος της δικτύωσης, τα απαραίτητα βήματα για την ανάπτυξη ενός δικτύου, τις βασικές ενέργειες δικτύωσης, καθώς και τις υπηρεσίες διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης και συνεργασίας.

Τέλος, στην έκθεση περιλαμβάνεται εκτενής ανασκόπηση σχετικών βιβλιογραφικών πηγών με στόχο την παροχή πρόσθετου ενημερωτικού υλικού για σχετικά θέματα.

Περιμένετε όσο φορτώνεται το flipbook. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και ζητήματα, ανατρέξτε στο Βοήθεια για το DearFlip WordPress Flipbook Plugin τεκμηρίωση.

Print Friendly, PDF & Email
el
Powered by TranslatePress
Μετάβαση στο περιεχόμενο